Commit 5daa461b authored by Kateryna Zhluktenko's avatar Kateryna Zhluktenko
Browse files

Add awardId in dgf.Prolongation schema

parent 3b84612e
......@@ -286,6 +286,11 @@ schemas:
За необхідності Організатор має можливість продовжити термін на підписання контракту.
Подовження періоду підписання договору (signingPeriod) можливо необмежену кількість разів та не більш ніж на 132 робочі дні з моменту формування протоколу (не враховуючи день аукціону).
properties:
awardId:
type: string
readOnly: true
x-legalNameUa: Ідентифікатор переможця
x-legalNameEn: Award ID
decisionId:
type: string
x-legalNameUa: Номер рішення згідно якого проводиться пролонгація
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment